Nuotolinio ugdymo Noreikiškių lopšelyje-darželyje „Ąžuolėlis” tvarka

Kauno r. Noreikiškių lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“ karantino laikotarpiu ugdymo procesą nuotoliniu būdu organizuoja tokia tvarka:

Ikimokyklinis (IU)/ priešmokyklinis (PU)/ specialusis (SUP – specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų) ugdymas nuotoliniu būdu vykdomas per elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ platformą.

Mokytojos parengia ugdymo planus visai savaitei su atitinkančiu grupės vaikų amžių, poreikius ir interesus turiniu. Planų formos: „Plaukimo takelis“ – IU grupėms; Ugdomosios veiklos planavimas – PU grupėms; Kūno kultūros užsiėmimų savaitinis planas IU/PU grupėms; Meninio ugdymo užsiėmimų savaitinis planas IU/PU grupėms.

  • Ugdymo turinys savaitės bėgyje pagal poreikį papildomas, koreguojamas.
  • Ugdymo planai rengiami ir nuotolinis ugdymas organizuojamas bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais. Prieigą prie ugdymo turinio turi visi prie „Mūsų darželis“ prisijungę tėvai. Dar neprisijungusius tėvus kviečiame aktyvinti savo prieigą (dėl prisijungimo kreiptis į grupės mokytoją).

Vaiko ugdymosi pasiekimai fiksuojami gavus atgalinį ryšį el. dienyne, telefonu, messenger, uždarose facebook grupėse. Vaiko ugdymosi pasiekimai pagal reikalavimus įforminami ir segami į  personalinį vaiko pasiekimų ir pažangos aplanką.

Mokytojos, pagalbos vaikui specialistės organizuoja nuotolinį ugdymą (realiuoju/nerealiuoju laiku), konsultuoja, bendrauja ugdymo klausimais iš anksto suderintu laiku:

  • Mokytojų darbo laikas I-V 00-16.12 val.
  • Logopedžių darbo laikas I-V 00-14.24 val.
  • Psichologės darbo laikas I-IV 8.00-14.00 val. (nuo 2020 m. kovo 30 d. iki balandžio 10 d. – nedirba)

Darbuotojų pietų pertrauka 12.00-13.00 val.

Pasibaigus savaitei (esant poreikiui ir savaitės eigoje) mokytojos, pagalbos vaikui specialistės susisiekia su vaiko tėvais aptarti vaiko pasiekimus ir tolimesnio ugdymo(si) poreikius.

Jei negalite susisiekti su mokytojomis, pagalbos vaikui specialistėmis – kreipkitės į administraciją 8 37 397294, 8 652 61218

Siekiant kokybiško ugdymo kiekvienam vaikui, kviečiame tėvus būti aktyviais ir visais rūpimais klausimais, pasiūlymais kreiptis į grupės mokytojas, pagalbos vaikui specialistes, administraciją.