Teisinė informacija

REKOMENDACIJOS MOKYKLOMS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO IR VEIKSMŲ, ĮTARIANT GALIMĄ SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS NAMUOSE ARBA NUOMOJAMOSE PATALPOSE PAGAL „ŠEIMOS DARŽELIO” MODELĮ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. TS-325

Dėl lankomumo apskaitos panaikinus medicininės pažymos formą Nr. 094/A

Dėl formos 094/A paskirties pakeitimo

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Kauno r. lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informacijąapie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažintisu savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisytineteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti(teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apribotisavo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Kauno r. lopšelio-darželio „Ąžuolėlis”“administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu: Mokyklos g. 2, Akademijos mstl., Kauno r. el.paštu  d.azuolelis@gmail.com , tel. (8-37) 397294.
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Kauno r. lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Kauno r. lopšelį-darželį „Ąžuolėlis“Duomenų apsaugos pareigūną  p. l.d.azuolelis@gmail.com

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

 • Jeigu asmuo nesutinka su Kauno r. lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Konfidencialumo pasižadėjimo forma