Savivalda

ĮSTAIGOS TARYBA    Tel. (8 37) 397294, (8 37) 397255.

SPRENDŽIA ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBĖS KLAUSIMUS, DALYVAUJA RENGIANT ĮSTAIGOS VEIKLOS STRATEGIJAS

Pirmininkas – Neringa Kučinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Sekretorius – Kristina Malinauskinenė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai: 

Laura Grilauskienė

Kristina Šaumanaitė-Sindaravičienė

              

MOKYTOJŲ TARYBA

SPRENDŽIA  UGDYMO  KOKYBĖS  KLAUSIMUS

Pirmininkas – Sonia Makaveckienė, direktorė

Sekretorius – Nijolė Rudminienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Nariai:  

Visos mokytojos

Gytautas Tumasonis, neformaliojo ugdymo mokytojas

Jolanta Pyragaitė, meninio ugdymo mokytoja

Jolanta Marija Skrodenienė, logopedė

Irma Mikulėnienė, logopedė

Renata Malakauskienė, psichologė

 

METODINĖ TARYBA

Pirmininkė: Reda Ančerienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Sekretorius:  Irma Mikulėnienė, logopedė metodininkė

Nariai:

Jurgita Bonkevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nijolė Rudminienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Jūratė Gurkšnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Natalija Kamandulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. mokytoja

Jolanta Pyragaitė, meninio ugdymo mokytoja, vyr. mokytoja

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

SPRENDŽIA SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMO IR PAGALBOS KLAUSIMUS

Pirmininkas – Jurgita Bonkevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sekretorius – Jūratė Gurkšnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Nariai:

Jolanta Marija Skrodenienė, logopedė metodininkė

Irma Mikulėnienė, logopedė metodininkė

Renata Malakauskienė, psichologė

Eglė Žebrauskaitė, visuomenės sveikatos specialistė, dietistė

Vaida Krūvelienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Eglė Hopflinger, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Augutė Paliulionienė, lopšelio darželio tarybos narė

 

PEDAGOGŲ ATESTACINĖ KOMISIJA

SPRENDŽIA PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KLAUSIMUS

Pirmininkė –  Sonia Makaveckienė, direktorė

Nariai:  Nijolė Rudminienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Jolanta Marija Skrodenienė, logopedė metodininkė

Giedrė Narjauskienė,  tėvų atstovė

Asta Simanauskienė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė