e-Twinning projektas

             Nuo 2022 metų mūsų įstaiga įsitraukė į e-Twinning projektą „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas” (projekto koordinatorės dr. A. Tamušauskaitė,  dr. D. Grigaitė – Bliumienė).

         Darni aplinka – tarsi trečiasis mokytojas. Darni aplinka siejama su darniu vystymu/si ir atspindi 4 darnaus vystymo/si principus.
        Įtraukusis ugdymas – tai ugdymas kiekvienam pagal ugdytinio poreikius, interesus, galimybes. Įtraukusis ugdymas neapsiriboja vien specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais; dėmesio sulaukia įvairių individualių poreikių turintys vaikai – išskirtinai gabūs, kilę iš nepalankios socialinės aplinkos, daugiakalbiai, patiriantys mokymosi sunkumų.
Bendra draugiška atmosfera, įtrauki socialinė aplinka, į vaiką orientuotas požiūris, vaikams tinkama fizinė aplinka, visiems vaikams tinkama ugdymosi medžiaga, visiems sudarytos bendravimo galimybės, įtrauki ugdymosi aplinka, šeimai tinkama aplinka – visa tai laikoma svarbiais ir būtinais kasdienio pedagoginio darbo elementų.
Dėmesys kreipiamas į vaiko individualumą, visi vaikai vienodai svarbūs projekte ir visi įtraukiami į projektinį darbą.

Šio projekto tikslas – sudaryti sąlygas įsitraukti į projekto veiklas visų lygmenų švietimo įstaigų vaikams ir darbuotojams remiantis darnaus vystymosi principais.
Uždaviniai :
1. Skatinti įtraukųjį ugdymąsi per projektinę veiklą darniose aplinkose įstaigoje ir už jos ribų.
2. Sudaryti sąlygas įvairių poreikių turintiems vaikams aktyviai ir reflektyviai ugdytinių veiklos raiškai įstaigoje, tinklaveikoje su kitomis švietimo įstaigomis bei verslo, darbo organizacijomis.
3. Kurti darnias aplinkas naudojant IKT ir kitas aktualias projekto veikloms priemones bei medžiagas.
Siekiai:
Ugdytiniai lavins metamokymosi, kalbos, socialinius-emocinius, tarpkultūrinius gebėjimus; plėtos augimo bei kūrybiškumo kompetenciją.
Vadovai, mokytojai, specialistai lavins įtraukiojo ugdymosi per projektinę veiklą ir bendradarbiaujant bei kuriant partnerystės ryšius kompetencijas, plėtos IKT kompetenciją.

Gali būti žemėlapis, veikla lauke ir tekstas vaizdas